PROCÉS DE SELECCIÓ DE LES FALLES MUNICIPALS 2017

Està previst que la setmana vinent s’aproven les Bases per a la selecció dels projectes de les Falles municipals del 2017. Enguany la Regidoria de Cultura Festiva ha consensuat amb el Gremi d’Artistes Fallers la reformulació de les bases executades per l’anterior equip de govern per tal d’introduir algunes reivindicacions dels artistes així com apostar pel caràcter artístic de la falla amb un comité de selecció artístic com el que ja tenen els premis literaris i d’arts plàstiques de la ciutat. Per tal d’afavorir la màxima participació i davant el canvi de format previst des de la Regidoria de Cultura Festiva avancem algunes de les claus de les noves bases.

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROJECTES PER A LA REALIZACIÓ I EL MUNTATGE DE LES FALLES GRAN I INFANTIL DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA PER A L’ANY 2017

El sistema i les bases són fruit de l’acord

Les bases que regulen este procés de selecció són fruit de la col·laboració amb el Gremi d’Artistes Fallers, que ha fet les seues aportacions en un diàleg obert i fluid.

OBJECTIUS

1. Establir majors vies de participació

Per això, al procés de selecció es poden presentar:

– qualsevol artista faller o artista fallera que haja realitzat falles en exercicis anteriors

– artistes de les arts plàstiques o constructives amb experiència acreditada en el disseny o la construcció de falles

– equips artístics multidisciplinaris en què hi haja un artista faller amb la deguda acreditació professional (és a dir, que posseïsca la titulació del cicle superior d’artista faller i construcció d’escenografies, o la qualificació professional corresponent), qui concentrarà la competència professional per al projecte d’execució i realització.

2. Que el procés tinga major interés per als artistes
Se substituïx el “concurs d’esbossos” per un procés de selecció en què els artistes que vulguen optar han de presentar

a) Un currículum personal de l’artista faller o artista amb experiència acreditada en construcció de falles, o memòria de les activitats realitzades per l’equip multidisciplinari, amb currículum dels seus components, en què s’hauran de fer constar les obres falleres realitzades, fotografies de les falles realitzades i any d’execució, així com material complementari sobre l’obra creativa dels artistes o equips artístics.

b) Una memòria que continga les idees generals del projecte de falla: temàtica, enfocament artístic, explicació tècnica (adequació a l’espai públic en què s’ha d’instal·lar la falla, materials a utilitzar, característiques tècniques de la instal·lació i aspectes tècnics de muntatge). L’informe memòria haurà d’estar redactat amb un mínim de 500 paraules i un màxim de 5.000 paraules, i pot incorporar plànols, apunts gràfics o imatges que es consideren necessaris per a l’explicació del projecte.

Arreplegant la proposta del Gremi no es tracta de presentar un esbós definitiu al detall amb un nivell de concreció elevat. Això comporta un treball creatiu i una inversió de temps per part dels artistes que, en cas de no resultar seleccionat no es veu compensat, i que pot dissuadir els artistes de presentar-se a este procés.

3. Criteris de valoració

Fins ara, els criteris de valoració tenien en compte només el disseny (4 punts), creativitat (4 punts) i desenvolupament de l’explicació del tema (2 punts).

S’establixen uns criteris de valoració més amplis, que puguen atendre la complexitat d’elements que intervenen el procés creatiu d’una falla.

Per això, a banda de la solvència tècnica i artística global del projecte, així com l’originalitat, es busca un projecte integrador de diverses característiques:

1. El caràcter satíric de l’obra en conjunt.

2. La claredat conceptual i la singularitat de la idea plantejada.

3. La integració de l’obra en l’espai públic en què ha d’instal·lar-se.

4. La qualitat compositiva i espacial.

5. La facilitat de recorregut, accessibilitat i relació visual des de l’exterior.

6. L’adequació entre l’obra i el seu suport literari.

7. L’adequació dels materials amb què es construïsca l’obra a la cremà més neta i respectuosa possible amb el medi ambient, que minimitze en la mesura que siga possible l’emissió de gasos contaminants derivats de materials químics de mala combustió. Es valorarà l’ús de materials naturals, tant en la construcció d’estructures i suports com en cobertures, preparacions i acabats pictòrics.

8. L’ús de recursos que afavorisquen la interacció de l’obra amb el públic.

9. L’adequació del projecte als objectius marcats en la convocatòria.

4. Comité de selecció

Dins d’este objectiu de configurar un procés de selecció que potencie els elements artístics i creatius, entenem que qui ha d’avaluar els projectes han de ser persones qualificades. Per això, es proposa que hi haja dos comités de selecció: l’un per a l’elecció de la falla gran i l’altre per a la falla infantil, perquè cada àmbit té les seues peculiaritats.

Cada comité de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència: El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb veu però sense vot.

Cinc vocals: representants qualificats del món artístic i creatiu, entre els quals es buscarà que hi haja paritat de gènere.

Una persona en representació de la Junta Central Fallera, amb veu però sense vot.

És la fórmula que es fa servir sempre en els concursos artístics
convocats per l’Ajuntament. Així, reforcem la consideració de la falla com una obra de creació.

Com a exemple, el jurat del Premi Senyera de Pintura està integrat pel regidor de Cultura i cinc vocals: una representació de la Facultat de Belles Arts i quatre professionals designats per la Regidoria de Cultura entre artistes, galeristes, crítics d’art, historiadors, docents o investigadors de l’art.

El jurat dels premis de literatura Ciutat de València està format per un regidor i quatre vocals a triar per l’Ajuntament entre persones de la literatura, de la crítica literària, de la investigació i docents de la universitat d’acreditat prestigi.

Es manté una clàusula ja existent, per la qual el comité de selecció pot declarar desert el concurs, si és el cas i ho considera pertinent.

Dotació econòmica

Es manté el preu, però l’Ajuntament assumix costos (decoració i seguretat) que fins ara corresponien als artistes (que continuaran fent-se càrrec del transport i muntatge).

Falla gran: 170.000,00 € (10 % IVA inclòs)
Falla infantil: 25.000,00 € (10 % IVA inclòs)

Premsa Ajuntament de Vàlencia

Foto: Juan Meneses. Todos los derechos reservados. Prohibida la modificación total o parcial de las imágenes.© 2016 Don Falleret