Bases Falles Municipals 2017

L’Ajuntament de València, a través del Servici de Cultura Festiva, convoca un procés de selecció de projectes per a la realització i el muntatge de les falles gran i infantil de l’Ajuntament de València per a l’any 2017, amb lema i tema lliures. Este procés de selecció es regirà per les disposicions establides en estes bases.

1. Objectiu i finalitat

L’objecte d’este procés és seleccionar els projectes per a la realització i el muntatge de les falles gran i infantil de l’Ajuntament de València per a l’any 2017. Per a això, s’establixen majors vies de participació de les i els artistes fallers, artistes amb experiència acreditada en la construcció de falles o equips artístics multidisciplinaris, promovent el més ampli coneixement i difusió de les noves propostes de les falles que, pels seus elements i tractament de temes, tinguen un caràcter creatiu, satíric i artístic.

2. Crèdit pressupostari

El cost de la realització i el muntatge de les falles gran i infantil de l’Ajuntament de València en 2017 s’imputarà a l’aplicació pressupostària EF580-33800-22699, conceptuada “Altres Gastos Diversos”, de l’exercici pressupostari del 2016 i 2017.

3. Import de la realització i el muntatge

En reconeixement i mèrit de les propostes creatives i artístiques, se seleccionarà un projecte de falla gran i un projecte de falla infantil, per un preu màxim de l’obra a executar (inclosos impostos, transport i muntatge), que es formalizarà per mitjà dels subsegüents contractes, d’acord amb les normes legals vigents i plec de condicions particulars que en el seu día s’aprove i que serà de:

Falla gran: 170.000,00 € (10 % IVA inclòs)
Falla infantil: 25.000,00 € (10 % IVA inclòs)

De conformitat amb el que disposa l’article 9 del Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener (BOE num. 22, de data 25 de gener de 2014), de reforma en matèria d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques, pel qual es modifica l’article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el tipus d’IVA a aplicar serà del 10 %.

4. Requisits, acreditació dels qui hi participen i condicions de participació

Hi podrà participar qualsevol artista faller o artista fallera que haja realitzat falles en exercicis anteriors, així com artistes de les arts plàstiques o constructives amb una experiència acreditada en el disseny o la construcció de falles. També podran participar-hi equips artístics multidisciplinaris en què hi haja un artista faller amb la deguda acreditació professional (és a dir, que posseïsca la titulació del cicle superior d’artista faller i construcció d’escenografies, o la qualificació professional corresponent), qui concentrarà la competència professional per al projecte d’execució i realització. En cas de resultar seleccionada la proposta presentada per un equip multidisciplinari que no forme part d’una empresa, els seus components hauran de constituir-se en UTE per a poder portar a terme la construcció de la falla municipal, ja siga gran o infantil.

L’acreditació dels artistes, creatius o equips s’efectuarà per mitjà de la presentació de la documentació següent:

1. Un currículum personal de l’artista faller o artista amb experiència acreditada en construcció de falles, o memòria de les activitats realitzades per l’equip multidisciplinari, amb currículum dels seus components, en què s’hauran de fer constar les obres falleres realitzades, fotografies de les falles realitzades i any d’execució, així com material complementari sobre l’obra creativa dels artistes o equips artístics.

2. Un informe memòria en format electrònic que reflectisca lliurement les idees generals o el marc conceptual de la proposta o projecte de falla, destacant amb els arguments que es considere pertinents tant la temàtica desenvolupada per la falla com l’enfocament artístic adoptat. El referit informe memòria també ha de contindre una explicació de les fases del desenvolupament del projecte, així com una explicació tècnica de la seua realització, subratllant l’adequació a l’espai públic en què s’ha d’instal•lar la falla, materials a utilitzar, característiques tècniques de la instal•lació i aspectes tècnics de muntatge. L’informe memòria haurà d’estar redactat amb un mínim de 500 paraules i un màxim de 5.000 paraules, i pot incorporar plànols, apunts gràfics o imatges que es consideren necessaris per a l’explicació del projecte. Les propostes o projectes hauran de ser presentats en format paper, encara que també s’hauran de presentar en format PDF en un CD o DVD o dispositiu informàtic de magatzematge de memòria.

5. Òrgan competent

L’òrgan competent per a la resolució del procediment, és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació conferida per mitjà de la Resolució d’Alcaldia núm. 8, de data 17 de juny de 2011.

6. Forma, termini i lloc per a la presentació de la documentació acreditativa dels requisits que han de complir els qui participen i per a la presentació dels treballs

6.1. Forma

La sol•licitud s’efectuarà per mitjà d’un escrit de la o de l’artista faller, artista amb experiència acreditada en la construcció de falles o equip artístic multidisciplinari, amb la seua deguda identificació, indicant si el projecte presentat és per a la falla gran o per a la falla infantil de 2017, i acompanyat de la documentació que s’indica.

La falla Infantil s’ajustarà en les seues dimensions a la normativa establida en l’article 27.2., del Reglament Faller, que diu: «La falla infantil tindrà una alçària màxima de 3 metres i una mínima d’1,5 metres. L’amplària  no podrà excedir, entre els seus punts més distants, els 3 metres i l’amplària mínima serà d’1,5 metres”.

Els treballs que es presenten seran, quant a la composició, originals i inèdits.

Quedaran exclosos aquells projectes que no s’ajusten a les condicions anteriors.

A la referida documentació l’acompanyarà el requisit dels qui participen juntament amb la declaració firmada exigit en la base 4.

Així mateix, haurà d’aportar-se una declaració responsable en què s’indique que la o l’artista faller, artista amb experiència acreditada en la construcció de falles o equip artístic multidisciplinari no està sotmés en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

6.2. Termini

El termini de presentació serà del 18 al 29 d’abril del 2016 (ambdós inclusivament) en horari de 09.00 a 14.00 hores.

6.3. Lloc

Tota la documentació i els altres requisits indicats en la base 6.1 es presentarà a les dependències del Servici de Cultura Festiva (2a. planta, edifici de la Casa Consistorial, situat a la plaça de l’Ajuntament, núm. 1, de València).

Queda garantit el correcte tractament de tota la documentació aportada i de les dades facilitades per les i els artistes fallers, artistes amb experiència acreditada en la construcció de falles o equips artístics multidisciplinaris, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades amb Caràcter Personal.

7. Criteris de valoració

A l’hora de seleccionar les propostes de falla rebudes, el comité de selecció tindrà en compte la solvència tècnica i artística global del projecte presentat, així com la seua originalitat. De manera específica, es valoraran els següents aspectes, sense que haja d’entendre’s la següent llista com a ordre de prioritats successives. Es busca un projecte faller integrador d’estes diverses característiques:

1. El caràcter satíric de l’obra en conjunt.
2. La claredat conceptual i la singularitat de la idea plantejada.
3. La integració de l’obra en l’espai públic en què ha d’instal•lar-se.
4. La qualitat compositiva i espacial.
5. La facilitat de recorregut, accessibilitat i relació visual des de l’exterior.
6. L’adequació entre l’obra i el seu suport literari.
7. L’adequació dels materials amb què es construïsca l’obra a la cremà més neta i respectuosa possible amb el medi ambient, que minimitze en la mesura que siga possible l’emissió de gasos contaminants derivats de materials químics de mala combustió. Es valorarà l’ús de materials naturals, tant en la construcció d’estructures i suports com en cobertures, preparacions i acabats pictòrics.
8. L’ús de recursos que afavorisquen la interacció de l’obra amb el públic.
9. L’adequació del projecte als objectius marcats en la convocatòria.

El projecte de falla gran millor valorat pel comité de selecció serà proposat perquè l’Ajuntament contracte la seua realizació i muntatge per a les Falles del 2017.

El projecte de falla infantil millor valorat pel comité de selecció serà proposat perquè l’Ajuntament contracte la seua realizació i muntatge per a les Falles del 2017.

Una vegada resolt el procés, el comité de selecció i l’entitat convocant podran mantindre una sessió informativa en què es poden incloure en el desenvolupament del projecte els suggeriments que puguen aparéixer com a resultat de l’examen, valoració i resolució del comité de selecció, i aquells que puga assenyalar l’entitat convocant amb posterioritat, sempre que no alteren substancialment la proposta seleccionada. En cas de discrepància, les dos parts se sotmeten al criteri que, si és el cas, es requerirà del comité de selecció del concurs, que podrà ser consultat a estos efectes durant el desenvolupament del projecte i la instal•lació de la falla resultant.

8. Composició del comité de selecció

8.1. Composició. Hi haurà dos comités de selecció, l’un per a l’elecció de la falla gran i l’altre per a la falla infantil. Cada comité de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència:

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb veu però sense vot.

Vocals:

Cinc representants, degudament qualificats, del món artístic i creatiu, entre els quals es buscarà que hi haja paritat de gènere.

Una persona en representació de la Junta Central Fallera, amb veu però sense vot.

Secretaria:

Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l’Administració Municipal o funcionari en qui delegue.

Les decisions dels comités de selecció de la falla gran i de la falla infantil constaran en acta. La decisió es farà pública quan recaiga el corresponent acord i esta decisió serà inapel•lable. Cada comité de selecció estarà facultat per a declarar desert el concurs, si és el cas i ho considera pertinent.

8.2. El comité de selecció de cada una de les dos falles (gran i infantil) haurà de remetre l’acta al Servici de Cultura Festiva, als efectes de realitzar la tramitació administrativa de la concessió dels premis.

8.3. A fi de fomentar la participació, els projectes no guanyadors es tornaran als seus titulars sense fer-se públics, de manera que, si és el cas, puguen ser utilitzats per a una altra convocatòria.

9. Impuls, instrucció, termini de resolució i notificació

9.1. És competent per a l’impuls i instrucció del procediment el regidor delegat de Cultura Festiva.

9.2. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment será de sis mesos, a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol•licituds de participació.

10. Publicació

De conformitat amb el que establix l’article 59.6 b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estes bases es publicaran en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de València i de la Junta Central Fallera, així com en dos mitjans de comunicació escrits de la ciutat de València.

11. Acceptació

11.1. La participació en el procés de selecció per a la realització i el muntatge de les falles gran i infantil de l’Ajuntament de València per a l’any 2017, suposa la plena acceptació de les seues bases per part dels qui hi participen.

11.2. Qualsevol dubte que poguera sorgir sobre la interpretació de les bases será resolta pel comité de selecció corresponent. Els possibles dubtes es remetran a l’adreça de correu electrònic <secfiestas@valencia.es>.

12. Abonament dels pagaments

12.1. Les persones o empreses participants que resulten seleccionades, de conformitat amb la base 28a.14.3 de les d’Execució del Pressupost Municipal de 2016, hauran d’acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ser deutores per resolució de procedència de reintegrament, per a la qual cosa presentaran les declaracions oportunes.

12.2. Els pagaments corresponents als contractes que es formalitzen per a la realització i el muntatge de les falles gran i infantil Municipals de 2017, s’efectuaran per mitjà de factures mensuals, expedides per la o el contractista en els termini definits en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre (pel qual es regulen les obligacions de facturació), corresponents al valor econòmic a què s’arribe en la seu realització fins a la data per a eixa falla en cada mensualitat; sense perjuí d’abonar-se el 10 % del total de 170.000,00 euros per a la falla gran, una vegada conclòs el muntatge de la falla el dia 15 de març de 2017, i el 10 % del total de 25.000,00 euros per a la falla infantil, una vegada conclòs el muntatge de la falla el dia 15 de març de 2017.

13. Règim jurídic

Este procés de selecció es regirà per allò que s’ha establit en estes bases, i en la base 28.14 de les d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València per a l’any 2016, i la resta de disposicions que li resulten d’aplicació.

Fallas.com